เสนอแล้ว ช่วยเหลือประชาชนคนละ5000

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร ย้ำประชาชนที่ได้รับเงิ นจากโครงการ ค นละครึ่ง

และโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน” ไ ม่ต้องนำร ายได้ดังกล่าว มายื่นรวมคำนวณเสี ยภาษีเงิ นได้ประจำปี

เนื่องจากคณะรั ฐมนตรีและกระทร วงการคลังได้เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา

ขณะนี้กรมสรรพากร กำลังยกร่ างกฎหมายเสนอ แต่เนื่องจากมีการขย ายมาตรการหลายครั้ง

จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมด เพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทร วงการคลังและคณะรั ฐมนตรีในคร าวเดียว

เสนอช่วยคนละ 5,000

ด้าน นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง เผย ยอดการใช้จ่ายค นละครึ่งเฟส 2 ล่าสุด

มีเม็ดเงิ นสะพัดกว่า 53,000,000,000 บาท ใครยังไ ม่เปิดใช้สิทธิให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 14 มกราคมนี้

ไ ม่เช่นนั้นจะถูกตั ดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชน

ให้รั ฐบ าลช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการค นละครึ่ง คนละ 5,000 บาทนั้น ยังไ ม่ได้มีการพิจารณา

ซึ่งคาดว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี จะมีการหารือเรื่องของมาตรการเศร ษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้ า

และอาจจะมีการขย ายระยะเวลาสิ้ นสุดโครงการค นละครึ่ง ออกไปจากวันที่ 31 มีนาค มนี้

(เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้สิทธิเร่งใช้จ่าย จนเกิดความแออัด ไม่ปลอดภั ยต่อการป้องกัน CV)