คลังชง เร าไ ม่ทิ้งกัน รอบ2 ให้เดือนละ4000 เป็นเวลา2เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี แถลงว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบมาตรการเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่ งการให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี ฝ่ายเศร ษฐกิจ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทร วงการคลัง สภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณ

ออกมาตรการเยี ยวย าประชาชนประมาณ 40 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่กระจายของ CV-19 ในช่วง 2 เดือน

ทั้งนี้ จะมีการหารือกันในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารเศร ษฐกิจ CV หรือ ศบศ.กันอีกครั้ง

ส่วนตัวเลขช่วยเหลือ 40 ล้านคนมีที่มาอย่ างไรนั้น จะนำตัวเลขมาจากจำนวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่ในขณะนี้

กระทร วงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV

ร่วมกับสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์

ซึ่งจะมีแนวทางช่วยเหลืออีกครั้งสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV รอบ 2

รวมทั้งเตรียมสินเชื่ อให้ระยะย าวขึ้น และมาตรการรักษาการจ้ างงาน เป็นต้น

โดยในหลักการกระทร วงการคลังได้เสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) และได้รับการอนุมัติแล้ว

แต่ในรายละเอียดกระทร วงการคลังต้องกลับมาสรุปอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้ าต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทร วงการคลังกล่าวว่า มาตรการที่กระทร วงการคลังเสนอให้รั ฐบ าลจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใ หม่

เหมือนกับโครงการ เร าไ ม่ทิ้งกัน ที่ดำเนินการไปครั้งก่อน

เนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงิ นกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทร วงการคลังกู้เงิ นเพื่อแก้ไขปัญห า

ช่วยเหลือและฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV พ.ศ. 2563

(พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท) เหลืออยู่ราว 2 แสนล้านบาท

เรื่องนี้ต้องเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี ตั ดสินใจ ว่าจะทำหรือไ ม่

หากจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่ รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใด ทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงิ นอยู่ก็จริง

แต่เนื่องจากปัญห ายังไ ม่สิ้ นสุด ยังไ ม่รู้ว่าจะมีการขย ายวงแค่ไหน ถ้าจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

เหมือนครั้งก่อนอาจจะไ ม่พอ แต่ถ้าจ่ายก็ไ ม่น่ าเกิน 4,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้จะมีความย าก เนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระบา ด

คลังจึงเสนอแนวทางให้จ่ายเงิ นช่วยเหลือเป็นตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากประก าศของรั ฐบ าล แบ่งเป็นพื้นที่สีแดง สีส้ม สีเหลือง

โดยแต่ละสีอาจได้รับเงิ นเยี ยวย าไ ม่เท่ากัน ซึ่งยอมรับว่ามีความย ากในการดำเนินการหลายด้าน

ซึ่งต้องขอความร่วมมือกระทร วงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยตรวจสอบเช็ กลิ สต์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับเงิ นช่วยเหลือ

อย่ างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มต่อเนื่อง ทำให้การตั ดสิ นใจใช้มาตรการต่าง ๆ ค่อนข้างย าก

ขอบคุณ ประชาช าติธุรกิจ