กลุ่มเดียวเท่านั้นเงิ นเข้า 29ม.ค. ประกันร ายได้

การย างแห่งประเท ศไทย แจ้งความคืบหน้ าโครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงิ นชดเชยส่วนต่างแล้ว

โดยง วดที่ 1 – 2 ต.ค.และพ.ย.63 จ่ายเงิ นชดเชยส่วนต่างเฉพาะน้ำย างสดและย างก้อนถ้วย เป็นเงินรวม 1.32 พันล้านบาท

ส่วนแผ่นย างดิบไ ม่ต้องจ่ายเงิ นชดเชยส่วนต่าง. งวดที่ 3 คาดว่า ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายประมาณวันที่ 29 ม.ค.นี้

ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการเข้ารวมโครงการประกันร ายได้ ระยะที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน (ขึ้นทะเบี ยนก่อน 12 ส.ค. 62)

ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิ นเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา.

ตรวจสอบการโอนเงิ นประกันรายได้ ตลอด 24 ชม. https://chongkho.inbaac.com/

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่2 http://www.rubber.co.th/gir/index/