ด่วน ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอ กส ารรับรอง⁣

เมื่อวันที่ 6 มกราค ม 63 เพจ ข่าวส ารชลบุรี-ระยอง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ด่วนอย่ างมาก เริ่มพรุ่งนี้ 5 จังหวัด ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอ กส ารรับรอง⁣ ⁣ 6 มกราค ม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)

โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการระงั บยั บยั้ ง CV ดังนี้⁣ ⁣

ภาพจาก ข่าวส ารชลบุรี ระยอง

1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโ ร ค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ⁣ ⁣

2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดอย่ างยิ่ง ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ใน 5 จังหวัดคือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร อย่ างเข้มข้น

บุคคลที่จะอออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอ กส ารรับรอง ต่อเจ้าหน้ าที่⁣ ⁣

3.ปราบปรามลงโท ษผู้กระทำผิ ดเด็ ดข าด จัดการเจ้าหน้ าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่ อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบ าด⁣ ⁣

4. โท ษของผู้ฝ่ าฝื น จำคุ กไ ม่เกินสองปี ปรับไ ม่เกิน 4 หมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ติ ดCV ที่จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ปกปิดไทม์ไลน์ ถือว่ามีความผิ ดด้วย⁣

ภาพจาก ข่าวส ารชลบุรี-ระยอง

ท่านสามารถไปขอใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ไหน

สำหรับชลบุรี

-ยื่นที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ

-สำหรับอำเภอเมืองชลบุรียื่นเอ กส าร/กรอกเอ กส ารที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี เปิดตลอด 24 ชม.

-เริ่มขอยืนเอ กส ารตั้งแต่ 08.00น.ของพรุ่งนี้เป็นต้นไป เอ กส ารที่ยื่น

1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรพนักงาน/หนังสือเดินทาง

2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

3.เอ กส ารอื่น ๆ เช่น ใบนัดแพทย์ ใบสั่ งสินค้ า หนังสือให้เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้ าที่ ฯลฯ

หมายเหตุ

-สำหรับพ่อค้ าแม่ค้ าท่านสามารถขอใบรับรองได้แบบรายเดือน

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวส ารจากเพจ ข่าวส ารชลบุรี ระยอง