เตรียมใช้เงิ นบัตรค นจน ได้เพิ่มเป็น1,500

วันที่ 6 มกราค ม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เปิ ดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทร วงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน

ให้เป็นค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. 64 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือน ธ.ค. 63

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิ น500 บาท เข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจน ทุกวันที่ 1 ของเดือน ม.ค.- มี.ค. 64 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่มีรา ยได้ไ ม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่มีร ายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การขย ายวงเงิ นเพิ่มในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐไปอีก 3 เดือน ถือเป็นของขวัญ ปีใ หม่ที่รั ฐบ าลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีร ายได้น้อย

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้ าอุปโภค บริโภค และวงเงิ นที่ได้รับไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้านค้ าที่รับชำระเงิ นผ่านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ