เฮทั้งประเท ศช่วยเหลือพื้นที่28 จังหวัด พักเงิ นต้นลดด อกเ บี้ย

วันนี้ (7/1/2563) ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือ พักต้น-ลดดอกเ บี้ย

ระยะเวลาตั้งแต่ 3-6 เดือน เริ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลู กค้ าสินเชื่ อที่ได้รับผลกระทบระล อกใ หม่ จำนวนกว่า 1.9 ล้านร าย

หรือลู กค้ าของธนาคารในพื้นที่จังหวัด

ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง

สามารถขอพั กชําระเงิ นต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะด อกเ บี้ย หรือขอลดการจ่ ายดอกเ บี้ยบ างส่ วนได้

แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระท บที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน

ธนาคารออมสินเริ่มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็ บไซต์ www.gsb.or.th วันศุกร์ที่ 8 มกราค มนี้

ลำดับต่อไปเจ้าหน้ าที่ธนาคารจะติ ดต่อกลับเพื่อดําเนินการในรายละเอี ยดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115