กองสลาก ตอบแล้ว จะเลื่ อนวันออกรางวัลหรือไ ม่ชัดแล้ว

จากกรณีสถานก ารณ์ แพร่ในประเท ศไทยระลอกใ หม่ ส่งผลให้หลายจังหวัดจับต าใช้มาตรการต่างๆ อย่ างเข้มง วด

ล่าสุดเร็วๆ นี้ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรและประธานคณะกร รมการสลากกินแบ่งรั ฐบ าล

ได้เผยว่า กำหนดการประกาศผลสลากกินแบ่งรั ฐบ าลง วดประจำวันที่ 17 มกราค ม 2564

ยังคงใช้กำหนดการเดิม ไ ม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันออกรางวัล

พร้อมทั้งเลื่อนเฉพาะการประชุมคณะกร รมการสลากฯ ประจำเดือนมกราค ม 2564 ให้มาประชุมเร็วขึ้น

จากเดิมกำหนดไว้สัปด าห์สุ ดท้ ายของเดือน มาเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนแทน

เพื่อให้สามารถติ ดตามประเมินสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนแนวทางการจำหน่ายและออกรางวัลได้อย่ างทันท่วงที

สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าลสัญจร ประจำปีงบ 2564 ซึ่งกำหนดไว้ 3 ครั้ง

คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดชุมพร งวดวันที่ 2 พฤษภาค ม 2564 ที่จังหวัดมหาสารคาม

และวันที่ 1 สิงหาค ม 2564 ที่จังหวัดลำปาง จะเลื่อนออกไปก่อน

และจะกลับมาออกรางวัลที่สำนักงานใหญ่แทน เพื่อเป็นการป้องกัน

กองสลาก