ธนาคารออมสิน ให้ลงพักห นี้ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เป็นวันแรกที่ ธนาคารออมสิน เปิ ดให้ลงทะเบี ยนมาตรการด่วนช่วยเหลือลู กค้ าสินเชื่ อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

ซึ่งเป็นลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV ระล อกใ หม่

เพื่อเข้ามาตรการพักชำระเงิ นต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงิ นกู้ได้

ระยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน วงเงิ นสินเชื่ อกว่า 670,000 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน

โดยลู กค้ าสินเชื่ อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วดรวม 28 จังหวัด

สามารถลงทะเบี ยนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติ ดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115

เปิ ดลงทะเบี ยนวันนี้ ธนาคารออมสิน พักหนี้ ในพื้นที่สีแดง

ที่เป็นพื้นควบคุมสูงสุด ของการแพร่กระจ ายของ CV กว่า 28 จังหวัด ทั่วประเ ทศ

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน