ออมสิน เผย4 ขั้นตอนพักหนี้

วันที่ 8 มกราค ม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ออมสิน เปิดให้ลู กค้ าเข้าร่วมโครงการ พั กห นี้ สำหรับลู กค้ าธนาคารฯ

ในพื้นที่เสี่ ยง cv จังหวัด จำนวน 1.9 ล้านร าย วงเงิ น 6.7 แสนล้าน

โดยเบื้องต้นธนาคารจะพิจารณาให้ลู กค้ าสามารถขอพักชำระเงิ นต้นไว้ก่อน

โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบ างส่วนได้

แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน

ซึ่งผู้ที่มีสิทธิลงทะเบี ยนในครั้งนี้ คือลู กค้ าสินเชื่ อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วดรวม 28 จังหวัด

สำหรับการเปิ ดลงทะเบี ยนวันแรกในวันนี้ ลู กค้ าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านเว็ บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็ บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ขั้นตอนที่ 2 เลือกปุ่ม ลงทะเบี ยนพักหนี้ 28 จังหวัด

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินเชื่ อ ตามความเป็นจริง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4 รอเจ้าหน้ าที่ติ ดต่อกลับภายใน 14 วัน ทั้งนี้

ลู กห นี้แต่ละร ายจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี หากมีความคืบหน้ าจะร ายงานให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสั ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ข้อมูลข่าวส ารธนาคารออมสิน หมายเลข 1115