เตรียมพร้อมลงรับวั คซี นCVปลายมกราค มนี้

วันที่ 7 มกราค ม 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโ รคเปิ ดเผยว่า

กำลังจะมีการฉี ดวัคซี น CV หลังพิจารณาอย่ างเหมาะสมแล้วว่าวั คซี นCV มีประสิทธิภาพและความปลอดภั ยโดยหลังการฉี ดจะติ ดต าม

และเฝ้าระวั งผลข้างเคียงด้วย เป้าหมายในการฉี ดเพื่อให้คนไทยมีภูมิต้ านท าน จะตั ดการแพร่ระบ าดได้

– กำหนดฉี ดวัคซี นป้องกัน CV มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 2 ล้านโดส เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จำนวน 1.32 ล้านคน ในพื้นที่เสี่ ยงสูง 5 จังหวัด

– ระยะที่ 2 จำนวน 26 ล้านโดสฉี ดช่วงเดือนพฤษภาค ม-มิถุนายน กลุ่มเสี่ ยงทั่วประเทศ

– ระยะที่ 3 ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565ฉี ดประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมม ากที่สุด โดยกระจายไปอย่ างทั่วถึงทั้งประเทศ

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิ ดลงทะเบี ยนตรวจสอบกลุ่มเสี่ ยงที่จะฉีดวั คซี นปลายเดือนนี้ (มกราคม)

กับต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีการทำความเข้าใจซั กซ้ อมการฉี ดวั คซี นเช่น การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวั งที่ไ ม่พึงประสงค์

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์