เตรียมพร้อมค นละครึ่งเฟส2 กำหนดวันลงแล้ว

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ นสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทร วงการคลัง กล่าวว่า

มีผู้ใช้สิทธิที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส 2 แล้ว จำนวน 2 ล้ านสิทธิ และยังไ ม่ได้สิทธิอีก 1.6 ล้านสิทธิ

กระทร วงการคลังจะประเมินการใช้สิทธิโครงการค นละครึ่งภายใน 14 วัน หรือภายใน 15 ม.ค. 64

จะมีการประเมินจำนวนผู้ที่ยังไ ม่ใช้สิทธิว่าเหลือจำนวนเท่าไหร่

และนำสิทธิจำนวนที่เหลือเปิ ดให้ลงทะเบี ยนใหม่ในรอบเก็บต กเหมือนกับโครงการค นละครึ่งเฟสแรกต่อไป

ส่วนจะมีค นละครึ่งเฟส 3 หรือไม่ ก็ต้องรอประเมินเช่นเดียวกัน

ส่วนการขย ายวงเงิ นใช้จ่ายในโครงการ “ค นละครึ่ง เฟส 2 เดิมคนละ 3,500 บาท เป็น 5,000 บาท

ล่าสุด “คลัง” ออกมาย้ำชัดแล้วว่า ไ ม่มีแผนขย ายวงเงิ นใช้จ่าย ค นละครึ่งเฟส 2 ในวงเงิ นดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์