เคาะแล้ว เยี ยวย าทุกกลุ่ม3500นาน2เดือน

นายกรั ฐมนตรี สรุปมาตรการเยี ยวย าผลกระทบจากแพร่กระจ าย CV ระลอกใ หม่

โดยให้ลดค่ าน้ำค่ าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมสั่ งกระทร วงการคลัง

ศึกษาแผนการจ่ายเงิ นเยี ยวย าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากCV เป็นเงิ น 3,500 บาท นาน 2 เดือน

โดยให้กลับมาเสนอคณะรั ฐมนตรีสัปดาห์ห น้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม

แถลงหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากCV ประกอบด้วย

การลดค่ าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งห นี้ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาค ม 2564

โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้ านพักอาศัยที่ใช้ไฟไ ม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

ให้ส่วนลดค่ าไฟตามเงื่ อนไข สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน

ซึ่งมาตรการนี้จะไ ม่รวมส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกันยังลดค่ าน้ำ ร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เฉพาะบ้ านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรั ฐวิสาหกิจ

พร้อมมอบหมายให้กระทร วงการคลัง จัดทำแผนเยี ยวย าร ายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม และครอบคลุมทุกคน ทั้งแร งงานนอกระบบ

กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร เบื้องต้นจะเยี ยวย า 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน

โดยให้กลับมาเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์ห น้า

ขณะที่ โครงการค นละครึ่ง จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบเก็บต กอีก 1 ล้านสิทธิ ช่วงปลายเดือนมกราค มนี้

นายกรั ฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทร วงดิจิทัลเพื่อเศร ษฐกิจและสังค ม หารือกับผู้ประกอบการ และ กสทช.

เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้ านและโทรศัพท์มือถือ เป็นการสนับสนุนการทำงานที่บ้ าน หรือ Work From Home

และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรี โดยไ ม่คิดค่า Data 3 เดือน

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มอบหมายให้กระทร วงการคลัง ประสานธนาคารแห่งประเท ศไทย ช่วยเหลือเรื่องห นี้สิน

เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เช่น ให้สินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ ด้าน นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เปิดเผยว่า จะเร่งเปิดลงทะเบี ยนโครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ลงทะเบี ยนได้รับเงิ น 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ส่วนรายละเอี ยดต่าง ๆ จะกลับมาเสนอคณะรั ฐมนตรีอีกครั้ง วันที่ 19 มกราคมนี้ โดยคาดว่า วันที่ 20 มกราคม จะเริ่มลงทะเบี ยน

และได้รับเงิ นปลายเดือนมกราค ม หรืออย่ างช้า ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ขณะเดียวกันรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

ได้ร่วมแถลงพร้อมผู้บริหารสถาบันการเงิ นเฉพาะกิจของรั ฐ เกี่ยวกับมาตรการทางการเงิ น

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากCV19นายอาคม ระบุว่า ปัจจุบันมาตรการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ยังมีวงเงิ นเหลืออยู่กว่า 268,000 ล้านบาท โดยธนาคารของรั ฐแต่ละแห่งจะมีมาตรการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ และประชาชน

มาตรการสินเชื่ อฉุ กเฉิ น การพักชำระหนี้ ทั้งเงิ นต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการปรับโครงสร้ างหนี้

ขอบคุณ ช่อง 7