ครม. อนุมัติเงิ นช่วย3,500 จำนวน2เดือน

ครม.ไฟเขียวจ่ ายเงิ นเยี ยวย าประชาชน จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับอาชีพ ลู กจ้ าง อาชีพอิสระ วันที่ 12 มกราค ม 2564 ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ถึงการประชุมคณะรั ฐมนตรีในวันนี้มีการอนุมัติหลายโครงการ

โดยเฉพาะมาตรการเยี ยวย าและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก CV

เตรียมลงทะเบี ยนรอบสอง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ครม.อนุมัติได้เงิ นเยี ยวย าประชาชน จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

ซึ่งมีรูปแบบเยี ยวย าในอาชีพ คือ แร งงานลู กจ้ าง ลู กจ้ างชั่ วคราว อาชีพอิสระที่ไ ม่อยู่ในระบบประกันสังคม

อย่ างไรก็ตามหากมีความคืบหน้ าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ ประชาชาติ