คำตอบจ บทุกคำถาม มาตรการเร าชนะ ให้ค นละ7,000

กระแสตอบรับดีมากจริงๆ สำหรับ มาตรการเร าชนะ ที่รั ฐบ าลได้ผุุดโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประส บปัญห า

ที่แจ กจ่ ายให้กับประชาชนค นละ 7,000 บาท แบ่งจ่าย 2 เดือน ซึ่งเงิ นเยี ยวย า นี้

ทางกระทร วงการคลั งได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่ างต่อเนื่องเพื่อความความสงสัยให้กับประชาชน

ทั้งสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับ วิธีการลงทะเบี ยน รวมไปถึง 3 กลุ่มก้อนแรกที่จะได้ลงทะเบี ยนก่อน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

ได้เผยข้อมูลใ หม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการแจ กเงิ นเยี ยวย าในโครงการ เร าชนะ ซึ่งทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ตามนี้

– สำหรับประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือเงิ นเยี ยวย า ในโครงการ “เร าชนะ” รอบนี้มีประมาณราว 30 – 35 ล้านคน

– ส่วนประชาชนทั่วไปที่เดื อดร้ อนจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน ซึ่งจะไ ม่แย กตามจังหวัดว่า จังหวัดนั้นๆ พบ สูงหรือต่ำ

– ด้านการลงทะเบี ยนในโครงการ เร าชนะ นั้น อาจจะใช้แพลทฟอร์มที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

– สำหรับวิธีการลงทะเบี ยนนั้น คลังเผยว่า อาจใช้บัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งจะทำให้ประชาชนเตรียมตัวง่ายขึ้นและไ ม่ยุ่ งย าก

– นอกจากนี้ ค นที่เคยได้สิทธิ์ “ค นละครึ่ง” ก็จะถูกนำรายชื่อมาคัดกรองเช่นกันเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงิ นเยี ยวย าในครั้งนี้

– สำหรับช่องทางการรับเงิ นเยี ยวย าในโครงการ “เร าชนะ” ทุกคนจะได้รับผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

– การจะเบิ กเงิ นเยี ยวย าออกมาเป็นเงิ นสด ต้องรอผลการประชุม ครม. 19 ม.ค. นี้

– ส่วนคนที่ได้บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะเติมเงิ นเข้าไปให้ในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐโดยอัตโนมัติ

อย่ างไรก็ตาม ล่าสุดมีร ายงานเพิ่มเติมมาว่า ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล

เปิดเผยว่า มาตรการแจ กเงิ นเยี ยวย าในโครงการ “เร าชนะ” ปลัดกระทร วงการคลัง แจ้งว่าอังคารหน้ า 19 ม.ค. 2564

จะเสนอรายละเอียดการจ่ ายเงิ นเยี ยวย ารายละ 3,500 บาท ให้ 2 เดือน

ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ซึ่งจะมีบ างกลุ่มอาจไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใหม่ ผ่าน www.เราชนะ.com คาดว่าจะสามารถจ่ายเงิ นได้ภายสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.2564

แอปกระเป๋าตัง