กรมอุตุฯ เตื อนอากาศหน าว อุณหภูมิล ดฮวบ

วันที่ 14 ม.ค.2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ า ระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค. 2564

โดยระบุข้อความว่าวันที่ 15 – 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

ส่วนในช่วงวันที่ 17 – 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแร งระล อกใ หม่จากประเท ศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแ รง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4 – 6 องศาเซลเซียส

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแร งพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแ รง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

เตรียมตัวหน าวกว่าเดิม

เตรียมตัวรับมือหน าวอีกรอบ

อาทิตย์หน้ าหน าวแน่

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่ าลืมรักษาสุ ขภ าพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ