เริ่มวันนี้ ออมสินให้กู้ฉุ กเ ฉิน สูงสุด50,000ไ ม่ต้องค้ำ

เรียกได้ว่าเป็นข่ าวดีสำหรับใครที่กำลังหมุนเงิ นไ ม่ทัน เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564

จากการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา

มีคำสั่ งให้กระทร วงการคลังและสถาบันการเงิ นออกมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพ ร่กระจาย CV ธนาคารออมสิน

ได้ดำเนินโครงการสินเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากCV สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้ อดอกเบี้ยต่ำ

และเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้ น 5 มาตรการ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทะเบี ยนเข้าร่วมมาตรการในวันนี้ (15 ม.ค.)

เป็นวันแรกที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

สำหรับผู้ที่ไ ม่ได้เป็นลู กค้ าธนาคารออมสิน ส่วนผู้ที่เป็นลู กค้ าธนาคารออมสินอยู่แล้ว

สามารถลงทะเบี ยนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo

สำหรับ 5 มาตรการเยี ยวย า

1.สินเชื่ อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิ น 20,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,700 ล้านบ าท

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงิ นสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10 เปอร์เซ็น ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงิ นงวด 6 งว ดแรกไ ม่มีหลักประกัน

2.สินเชื่ อเสริ มพลังฐานราก วงเงิ น 10,000 ล้านบาท สำหรับพ่อค้ าแม่ค้ า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

และผู้มีรายได้ประจำ วงเงิ นสูงสุด 50,000 บาท ไ ม่มีบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็น ต่อเดือน ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

3.SMEs มีที่มีเงิ น ขย ายวงเงิ นเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงิ นโครงการ 10,000 ล้านบ าท

กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไ ม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99 เปอร์เซ็น ต่อเดือน ต่อปี

4.โครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิ น 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท วงเงิ นสูงสุด 500,000 บาท

ไ ม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นว ดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99 เปอร์เซ็น ต่อเดือน

5.Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบ าท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท สถาบันการเงิ น

ปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงิ นสูงสุด 100 ล้านบ าท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็น ต่อเดือน ต่อปี

ขอบคุณ ข่าวสด