ผู้ถือบัตรค นจนเฮ เร าชนะ รับ 2เด้ง

วันที่ 14 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากกระทร วงการคลัง

แจ้งว่า ขณะนี้มีความชัดเจนว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 14 ล้านค น

จะได้รับสิทธิจากมาตรการเร าชนะ รับเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครบทุกคน

โดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน เพราะเป็นกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย ก่อนหน้ านี้

ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทร วงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐระยะที่ 2

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ประมาณ 14 ล้านคน

เพื่อเป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราค มถึงมีนาค ม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดือนธันวาค ม 2563

ดังนั้นในช่วง 2 เดือนที่รั ฐแจก 3,500 บาท ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นจากรั ฐบ าล 2 ส่วน

รวมเป็นรับเงิ นเดือนละ 4,000 บาท โดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน แบ่งเป็น

– เงิ นเยี ยวย าจากมาตรการเร าชนะจำนวน 3,500 บาทต่อค นต่อเดือน

– เงิ นช่วยเหลือค่าซื้อสินค้ าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้สิทธิอื่นอีก อาทิ ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ สิทธิการลดค่ าไฟ

หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่ อนไข สิทธิการลดค่าน้ำประปา

รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วย อย่ างไรก็ตาม ต้องรอมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) อย่ างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราค ม 2564

ขอบคุณ มติชนออนไลน์