เร าชนะ รับ2เด้ง

วันที่ 12 ม.ค. 64 นายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงคลัง ได้กล่าวถึง

การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงิ นบรรเทาทุ กข์ 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน จากโครงการที่มีชื่อว่า เร าชนะ ซึ่งเตรียมเสนอครม. วันที่ 19 ม.ค.นี้

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีเกือบ 40 ล้านคน ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน

ซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะเผยให้ทราบภายหลัง พร้อมย้ำระบบการลงทะเบี ยนจะไ ม่มีปัญห าเหมือนกับรอบโครงการ ค นละครึ่ง แน่นอน

สำหรับผู้ที่ผ่านผ่านเกณฑ์สมัคร เร าชนะ สามารถลงทะเบี ยนผ่าน www.เร าชนะ.com

ซึ่งจะแจ้งวันลงทะเบี ยนให้ทราบชัดเจนอีกครั้ง หลังครม.อนุมัติ

โดยจะมีแจ กเ งิน 2 เดือน คือ ก.พ. และมี.ค. รายละเอียดการสมัครไ ม่ยุ่งย ากเหมือน เร าไ ม่ทิ้ งกัน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง กล่าวว่า โครงการ เร าชนะ ทางรั ฐบ าลจะดูแลตรวจสอบว่ากลุ่มคนใดอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับหรือไ ม่

เพื่อไ ม่ให้เกิ ดความผิ ดพล าดจนนำไปสู่การร้องเรียนเหมือนที่ผ่าน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เร าไ ม่ทิ้ งกัน

หากมีการพิจารณาแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ เร าชนะ ได้ สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไ ม่สามารถเข้าร่วมโครงการ เร าชนะ

‘นางสาวกุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง(สศค.)

เผยว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานของรั ฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังค ม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40 – ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ

โดยอาจจะประเมินจากฐานเงิ นเดือนและบัญชีเงิ นฝาก กลุ่มที่จะได้รับเงิ นเยี ยวย าต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ หรือเกษตรกร

ที่เคยลงทะเบี ยนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบี ยนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว

ในหลักการจะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเร าไ ม่ทิ้ งกันครั้งก่อน ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ

โดยไม่ต้องลงทะเบี ยน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา

ถ้ามีร ายได้เกินเงื่ อนไขที่กำหนดจะถูกตั ดสิ ทธิ์ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงิ นอัตโนมัติผ่านแอปเป๋าตังโดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน

ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไ ม่ได้มีฐานข้อมูลในแอปเป๋าตังจะได้รับเงิ นผ่านพร้อมเพย์

สรุปง่ายๆ ผู้ที่เข่าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบี ยนเงิ นเยี ยวย าเร าชนะ มี 3 กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลู กจ้ างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร

ใครเคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน) 14 ล้านคน ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไ ม่ต้องลงทะเบี ยน

ส่วนผู้ที่ไ ม่ได้สิทธิ์รอบนี้ ได้แก่ ผู้อยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการ หนักงานรั ฐวิสาหกิจ และผู้มีร ายได้สูง

ที่รั ฐบ าลจะมีมาตรการอื่นมาเยี ยวย าต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรอความชัดเจนจาก ครม. ที่จะประชุมในวันที่19 ม.ค.

จะอนุมัติรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบี ยนออกมาอย่ างไร