ผู้ถือบัตรค นจน ได้ 2เด้ง รวม4,000

จากกรณี ครม.เคาะมาตรการผู้ได้รับผลกระทบระล อกให ม่โครงการ เร าชนะ จ่ายเยี ยวย า 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน

เตรียมเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ภายในสิ้ นเดือนมกราค มนี้ และมีข่าวระบุว่า ประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 14 ล้าน

จะได้รับสิทธิจากโครงการ เร าชนะ ครบทุกคน โดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีร ายได้น้อยนั้น

ก่อนหน้ านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทร วงการคลัง เพิ่มเงิ นช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน)

เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีร ายได้น้อย จำนวน 500 บ าท ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64

เพื่อเป็นของขวัญปีใ หม่ให้ผู้มีร ายได้น้อย หลังระยะแรกได้สิ้ นสุดลงในเดือน ธ.ค.63

ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนขอโครงการ เร าชนะ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน

จะมีสิทธิได้รับเงิ นจากรั ฐบ าล 2 ช่องทาง รวมเดือนละ 4,000 บาท คือ

1. ได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บ าทต่อค นต่อเดือน

2. เงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ จำนวน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ได้รับ 2 เดือน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการ)

อย่ างไรก็ดี ต้องรอมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) อย่ างเป็นทางการีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. 64