เร าชนะ ต้องลงรับเงิ นผ่านพร้อมเพย์

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ผู้สื่อข่าวร ายงานความคืบหน้ ามาตรการ CV จากรั ฐบ าล

ซึ่งเตรียมจ่ายเงิ นผ่าน เร าชนะ โดยนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยว่า หลังเข้าหารือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก CV

ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้ เนื่องจากโครงการดังกล่าว

จะใช้งบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิ น 1 ล้านล้านบ าท หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ เงื่อนไขโครงการเร าชนะยังไ ม่ได้สรุป ต้องหารือกันอีกครั้ง

แต่จะมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเช่นเดียวกับที่ผ่านมา และรับเงิ นผ่านระบบพร้อมเพย์ ผู้ถือบัตรสวั สดิการ(บัตรค นจน)

จะได้รับสิทธิทั้งหมด ส่วนพ่อค้ า แม่ค้ า แม้จะอยู่ในโครงการค นละครึ่ง แต่มีร ายได้น้อย ลงทะเบี ยนรับเงิ นผ่านโครงการเร าชนะได้

ยังรวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี ลงทะเบี ยนรับสิทธิได้ วิธีการลงทะเบี ยนในรอบนี้จะพย าย ามไม่ทำให้ยุ่ งย ากเหมือนที่ผ่านมา

อย่ างไรก็ตาม ต้องรอมติจากที่ประชุมในวันที่ 19 ม.ค.อีกครั้ง เพื่อสรุปมาตรการ เร าชนะ

ขอบคุณ thairath