ขั้นตอนรับเงิ น10000 ธนาคารออมสินไ ม่ต้องค้ำ

เรียกได้ว่า หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้เปิ ดโครงการ สินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ าย

สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสู้กับวิก ฤต cv และหมดเข ตไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาค ม 2563 ในวันนี้ (15 มกราคม 2564)

ธนาคารออมสิน ได้มีการขย ายระยะเวลาของโครงการนี้ต่อไปอีกครั้ง

จากเดิมที่สิ้ นสุดวันที่ 30 ธันวาค ม 2563 เป็นลงทะเบี ยนวันที่ 15 มกราค ม 2564 ไปสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารออมสิน ปล่อยวงเงิ นกู้ / ดอกเบี้ ยเท่าไร / ผ่อนนานแค่ไหน

วงเงิ นกู้สูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน

ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี

ปลอดชำระเงิ นง วด 6 งวดแรก

ไ ม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้เงิ น 10,000 บาท จากธนาคารออมสิน

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญช าติไทย

2. ประกอบอาชีพอิสระรายได้ไ ม่เกิน 3 หมื่นบ าทต่อเดือน และได้รับผลกระทบ หรืออาจต กงาน เช่น พ่อค้ าแม่ค้ า คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

3. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติ ดต่อได้

4. เมื่อเอาอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนรวมกัน ต้องไ ม่เกิน 70 ปี

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

ระยะเวลาและสถานที่การลงทะเบี ยนกู้เงิ น 10,000 บาท จากออมสิน

ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ตามเมนูที่กำหนด

เริ่มวันที่ 15 มกราค ม – 30 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนการลงทะเบี ยนกู้เงิ นธนาคารออมสิน 10,000 บาท

1. เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. เลือกเงิ นกู้ 1 หมื่นบาท ดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระง วดแรกในเดือนที่ 7)

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

4. จะมี SMS แจ้งเตือนลู กค้ า และเตรียมเอกส ารรอทำสัญญา

คือ สำเนาบั ตรประชาชน สำเนาทะเบี ยนบ้ าน สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หลักฐานในการได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) และเอกส ารแสดงการชำระห นี้เป็นปกติ

5. ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกส ารที่เกี่ยวข้อง

6. ธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติทาง SMS และจะโอนเงิ นเข้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่ง SMS

7. สามารถถอนเงิ นออกมาใช้ได้ทันที