แค่นึกถึงปู่ อธิ ษฐานคำเดียวได้ครบทุกอย่ าง จากหลวงปู่ดู่

อธิษฐ านคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่ าง วิธีขอพรที่ถูกต้อง จากหลวงปู่ดู่

“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆ ไปเลยว่า

“ขอให้พบแต่ความดี? ไม่มีความทุกข์” เพราะคำว่า “ความดี” ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำร วย สุ ขภ าพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตา ฯลฯส่วน

“ไ ม่มีความทุ กข์” นั้นก็หมายถึงการตั ดสิ่งที่ไ ม่ดีออกหมดทุกอย่ าง ไ ม่มีทุ กข์ ไ ม่มีโร คภั ย ไ ม่มีอุปสร รค ไ ม่มีศั ตรู ฯลฯ

และที่สำคัญก็คือ การได้พบแต่ความดีนั้นมีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำร วยได้จริง

แต่ถ้าไ ม่มีความดี เงิ นนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นการพนัน นำไปซื้อย าเส พติ ด สุดท้ ายก็นำพาไปนรก

หรือแม้จะมียศ มีตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่ มเห งรังแกคนอื่น คดโ กงประเท ศช าติ

สุดท้ ายก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีคนรัก คนเมตตา แต่ถ้าเราเป็นคนไ ม่ดี เป็นคนเจ้าชู้ หล อกคนนี้ให้รัก หล อกคนนั้นให้หลง สุดท้ ายก็ทะเล าะต บตีกันและพากันไปนรกกันทั้งหมู่

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด และผู้ที่จะพบกับความดีได้ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด

เมื่อเรามีปัญญา แม้จะเกิ ดมาย ากจนก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยได้

แม้จะเกิ ดมาต่ำต้ อยก็สามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไ ม่ย าก หรือแม้จะเกิ ดมาไ ม่มีใครรัก

แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้และที่สำคัญคือ

เมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่า ความชั่ วไ ม่มีประโยชน์และไ ม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำ

เมื่อทำความดีแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ า มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ฉะนั้น เวลาทำบุญครั้งใดก็ให้อธิษ ฐานง่ายๆ ไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดี? ไ ม่มีความทุก ข์”