เตรียมใจไว้เลยเร าชนะ 4 กลุ่มนี้ไ ม่ได้เงิ น7000

สำหรับ โครงการ เร าชนะ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรั ฐบ าลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV

และกระตุ้นเศร ษฐกิจของประเ ทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงิ นเดือนละ 3,500บ าท เป็นเวลา 2 เดือน

หลายคนกำลังให้ความสนใจและตั้งตารอเพื่อลงทะเบี ยน ซึ่งในเบื้องต้น 4 กลุ่มที่จะไ ม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ

เร าชนะ

1.ข้าราชการ และเจ้าหน้ าที่ของรั ฐ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ

2.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังค มตามมาตรา 33

4.ผู้ที่มีร ายได้สูง

โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของร ายได้อีกครั้ง ซึ่งจะประเมินจากฐานเงิ นเดือนและบัญชีเงิ นฝาก

สำหรับคนที่เคยลงทะเบี ยนโครงการเยี ยวย าต่างๆ ไ ม่ว่าจะเป็น โครงการค นละครึ่ง,บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ นับเป็นข่าวดีเพราะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เร าชนะ ด้วย

โครงการค นละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน หากพบว่าเป็นผู้มีร ายได้น้อย

คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แต่จะมีการเบิกจ่ ายเป็นเงิ นสด

หรือเก็บไว้ใช้กับโครงการค นละครึ่งนั้น ต้องรอให้มีความชัดเจนในวันอังคารที่ 19 ม.ค.64

อย่ างไรก็ตาม ต้องรอการสรุปโครงการ เร าชนะ ในวันที่ 19 ม.ค.อีกครั้งค่ะ