เคาะแล้ว วันลงเร าชนะ3,500

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี

เปิ ดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำชับกระทร วงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เตรียมความพร้อมระบบรองรับการลงทะเบี ยนมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจ และเยี ยวย าประชาชน ไ ม่ว่าจะเป็น

โครงการค นละครึ่ง เพิ่ม 1 ล้านสิทธ์ และโครงการเร าชนะ เยี ยวย าประชาชน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

โดยให้ดูความพร้อมของระบบเพื่อบริการประชาชน ลดช่องโหว่ต่างๆให้ได้มากที่สุด

พร้อมอธิบายชี้แจงวิธีการลงทะเบี ยนอย่ างเป็นขั้นเป็นตอน ให้ประชาชนรับทราบอย่ างทั่วถึง

ทุกช่องทางการสื่อส าร เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ รวมถึงป้องกันความเข้าใจคล าดเคลื่ อนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของภาครั ฐ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับทั้ง 2 โครงการ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ครม.) อนุมัติในวันที่ 19 ม.ค.นี้

โดยคาดว่าโครงการ ค นละครึ่ง จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรับ 1 ล้านสิทธิ์ในวันที่ 20 ม.ค. ขณะที่โครงการเร าชนะ

ได้วางแผนจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในช่วงปลายเดือน ม.ค. หรือ ต้นเดือน ก.พ.นี้

ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณารายละเอียดขอบเขต เงื่ อนไขโครงการ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พร้อมกันนี้ นายกรั ฐมนตรี ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก้ไขข้อมูลข่าวส ารที่ไ ม่ถูกต้อง โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์ ที่มีการส่งต่อข้อมูลเท็จเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรั ฐ ทำให้ประชาชนเกิ ดความเข้าใจผิ ด

สับสน และขอให้ประชาชนติ ดตามความคืบหน้า รายละเอียดมาตรการต่างๆจากการประกาศของหน่วยงานราชการ

เลือกบริโภคข่าวส ารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ และไ ม่ส่งต่อข้อมูลที่ไ ม่ถูกต้อง เช็ คก่อนแชร์