เผยอาชีพที่ไ ม่ต้องลง เพราะไ ม่ได้เงิ น7000แน่นอน

จากรณีที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

กระทร วงการคลังจะเร่งพิจารณามาตรการบรรเทาผู้ได้รับความเดื อดร้อนจาก cv ระล อกใหม่ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

โดยกำหนดวงเงิ นช่วยเหลือ เดือนละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน รวมรับเงิ นคนละ 7,000 บาท

โดยจะเสนอหลักการจ่ายเงิ นบรรเทาความเดื อดร้อนให้คณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ในวันที่ 19 มกราคม

โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จะต้องมาลงทะเบี ยนผ่านแอพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่กระทร วงการคลังเปิ ดไว้

กำหนดระยะเวลาลงทะเบี ยนเร็วที่สุดภายในสิ้ นเดือนมกราค ม และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจะสามารถกดเงิ นจากตู้เอทีเอ็มในเดือนแรกได้อย่ างช้าสุด

ไ ม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ครอบคลุม 2 เดือน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิดเผยว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงิ นบรรเทาทุ กข์ 3,500 บาท นาน 2 เดือน

จากมาตรการเร าชนะ จะแตกต่างจากมาตรการเร าไ ม่ทิ้ งกัน ซึ่งกระทร วงการคลังมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงิ นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดื อดร้อนทุกคนแน่นอน

เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน และมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ

ไม่ใช่เป็นการเปิ ดลงทะเบี ยนว่าใครได้รับผลกระทบ ซึ่งวิธีการนั้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการเงิ นช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ กลุ่มที่จะไ ม่ได้รับเงิ นช่วยเหลือ เบื้องต้นจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว

เช่น กลุ่มข้าราชการกว่า 3 ล้านคน พนักงาน และลู กจ้ างรั ฐวิสาหกิจ กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกัน ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน

รวมทั้ง ผู้ที่มีร ายได้สูง ซึ่งคลังจะมีเกณฑ์มาวัดว่าร ายได้เท่าใด จึงจะไ ม่ได้รับเงิ น 3,500บ าท

โดยพิจารณา บัญชีเงิ นฝาก รายได้เข้าออกเดือนต่อเดือน ฐานข้อมูลผู้เสี ยเงิ นภาษี เป็นต้น นายกฤษฎา กล่าว