คนที่พล าด เร าชนะ จะได้อะไรบ้ าง

จากกรณีมาตรการ เยี ยวย า CV รอบ 2 ประกันสังค ม ได้อะไรบ้ าง แม้ชวดเงิ น 3,500 บ าท เร าชนะ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม

จะได้อะไรบ้ างจากการเยี ยวย า ระล อก 2 แม้ชวดรับสิทธิ์โครงการเร าชนะ จำนวน 3,500 บาท 2 เดือน

ชัดเจนแล้วว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังค ม เป็นกลุ่มอาชีพที่ไ ม่มีสิทธิ์ลงทะเบี ยน

ได้รับเงิ นเยี ยวย ามาตรการโครงการเร าชนะ จำนวน 3,500 บ าท 2 เดือน

แต่ประชาชนหลายคนที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 กว่า 11 ล้านคน

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในระบบประกันสังคม เพราะประกอบด้วย

ลู กจ้ างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลู กจ้ างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไ ม่เกิน 60 ปี ก็ได้รับ มาตรการเยี ยวย า CV ณ ขณะนี้เช่นกัน ได้แก่

1.ลดเงิ นสมทบประกันสังคม 2564 เป็นเวลา 3 เดือน ลดอัตราเงิ นสมทบฝ่ายนายจ้ างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดื อดร้ อน CV ระล อกใ หม่

2. ว่างงานจาก CV ขอเงิ นชดเชยจากประกันสังค มได้ กรณีว่ างงานจากการถู กเลิ กจ้ าง

ได้รับเงิ นชดเชยร้อยละ 70 ของค่ าจ้าง ปีละไ ม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไ ม่เกิน 180 วัน)

กรณีการว่างงานจากเห ตุสุดวิสั ย (จากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ฯ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโร งงานต่างๆ)

จะได้รับเงิ นชดเชย ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไ ม่เกิน 90 วัน ถ้าเป็นการหยุดกิจการบ างส่วนหรือทั้งหมด

นายจ้างต้องจ่ายเงิ นให้กับลู กจ้ างไ ม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของค่ าจ้าง ก่อนหยุดการจ้ างเป็นการชั่ วคร าว

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิจ