กลุ่มเปราะบ างได้เฮอีกแล้ว ได้รับ3,500นาน 2เดือน

19 ม.ค. จะมีความชัดเจนเรื่องของการจ่ ายเงิ นเยี ยวย าในโครงการ “เร าชนะ”

ที่รั ฐบ าลจะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิ ดสถานก ารณ์การของ CV ในระล อกใ หม่

การประชุม19 ม.ค. จะมีการพิจารณาถึงเงื่ อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงิ นช่วยเหลือเยี ยวย า ค นละ 3,500 บ าทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน

รวมทั้งสิ้ น 7,000 บ าท ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนได้รับเงิ นช่วยเหลือส่วนนี้อยู่ที่ 35-40 ล้านคน

โดยจะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่ทางรั ฐบ าลมีอยู่แล้ว และในจำนวนนี้จะมีอยู่ 14 ล้านคน

ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบ าง รั ฐบ าลยืนยันว่า กลุ่มเปราะบ างจะได้รับการช่วยเหลืออย่ างแน่นอน

โดยกลุ่มที่จะไ ม่ได้รับเยี ยวย า หรือถูกนำมาพิจารณาในวัน 19 ม.ค.

คาดว่า จะเป็นกลุ่มแร งงานในระบบ, ข้ าร าชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ที่ยังพอสามารถช่วยเหลือตัวเองอยู่ได้บ้ างบ างส่วน