ขั้นตอนลงค นละครึ่ง รอบเก็บต กทำแบบนี้ได้รับสิทธิแน่นอน

ค นละครึ่ง รอบเก็บต ก 1.34 ล้านสิทธิ เป็นสิทธิที่มาจากโครงการระยะที่ 1 และ

ผู้ที่ครบกำหนดต้องใช้จ่ ายครั้งแรกในเฟส 2 แต่ไ ม่ปรากฎการใช้สิทธิ

โดยจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเหมือนเฟสแรกและเฟสสอง จนกว่าสิทธิจะเต็มจำนวน

วิธีลงทะเบี ยน ค นละครึ่ง

เข้าไปที่ www.ค นละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบี ยน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิจะหมดลง

วิธีการลงทะเบี ยนสำหรับผู้ใช้สิทธิ

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com

เลือก ลงทะเบี ยน (ปุ่มสีเหลือง)

กดปุ่ม ลงทะเบี ยนรับสิทธิสำหรับประชาชน (สีแดง)

กดยอมรับ หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง

กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

วัน เดือน ปีเกิ ด หากมีเฉพาะเดือน / ปีเกิ ด หรือปีเกิ ดอย่ างเดียว ให้คลิกตามนั้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์เครื่องที่จะติ ดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งใช้จ่าย

กรอกอีเมล (ถ้ามี) ถ้าไ ม่มีข้ ามได้

ขั้นตอนสำคัญ การลงทะเบี ยน

รอ OTP ซึ่งจะส่งมาทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบี ยน

อย่ ากดขอ OTP ซ้ำหากตัวนับถอยหลังยังไ ม่จบ

กรอกตัวเลข OTP ที่ได้รับลงไป

รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบี ยน ยืนยันภายใน 3 วัน

ติ ดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันจะถูกตั ดสิทธิและเปิ ดสิทธิให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบี ยนเพิ่ม

โครงการค นละครึ่ง รั ฐบ าลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน/ต่อคน

หรือคิดเป็นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ นไ ม่เกิน 3,500 บ าทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ