ใช้แค่บั ตรป​ระ​ชา​ช​นใบเดียวลงเร าชนะรับ3,500

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

ได้ให้สัมภ าษณ์ผ่านร ายการรวมใจ สู้ภั ยทำเนียบรั ฐบ าล

และได้ออกมาเปิ ดเผยความคืบหน้ าถึงมาตรการ เร าชนะ เพิ่มเติมคลัง ยืนยัน ลงทะเบี ยนเร าชนะ รอบนี้ไ ม่ยุ่งย าก

กลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ เร าชนะ ในรอบนี้นั้น มีมากถึง 30-35 ล้านคน

ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลืออย่ างตรงจุดให้กับแร งงานนอกระบบ ไ ม่ใช่แร งงานในระบบ

จึงออกมาเป็นโครงการเร าชนะ ที่ช่วยจ่ายเงิ น 3,500 บ าท ต่อคน ต่อเดือน

ครอบคลุมเดือนมกราค ม-กุมภาพันธ์ 2564 คนที่ได้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้ าแ ม่ข าย แร งงานนอกระบบ

วินมอเตอร์ไซค์ คนส่งอาหารเดลิเวอรี่ แท็กซี่ เป็นต้น

คนที่ไม่ได้ คนที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือข้าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ

ส่วนกลุ่มบัตรสวั สดิการของรั ฐ จะได้หมด และเติมเงินเข้าไปให้ในบัตร

โครงการเร าชนะ ก็ต้องมีการลงทะเบี ยน วิธีการลงทะเบี ยนไ ม่ย าก แค่ต้องการข้อมูลและเลขบัตรประชาชน

ซึ่งครั้งนี้จะลดขั้นตอนลงไป ด้วยการใช้ข้อมูลและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว

และใช้การจ่ ายเงิ น อาจจะเป็นการจ่ ายผ่านพร้อมเพย์ และคนที่มีร ายได้น้อย ก็จะจ่ ายเงิ นป่าแอปฯ เป๋าตัง

หรือหากท่านเคยใช้ค นละครึ่ง เป็นผู้ได้สิทธิในโครงการ เร าชนะ อาจจะมีการจ่ายเงิ นเข้าแอปฯ เป๋าตัง ของท่าน

แต่รายละเอียดต่าง ๆ จะชัดเจนในวันอังคารหน้ า

ทำไมจ่ ายแค่ 2 เดือน นายอาคม เผยว่า เราเองก็ต้องประหยัดเงิ นของเราเช่นกัน

ก่อนหน้ านี้เรามีการกระตุ้นเศร ษฐกิจผ่านโครงการค นละครึ่ง ก็ให้เงิ น 3,500 บ าท

ส่วนเงิ นจากเราชนะที่ให้ 3,500 บ าท 2 เดือน เป็นการช่วยเหลือเยี ยวย า

และถ้าไปบวกเรื่องค่ าน้ำค่ าไฟที่ช่วยเหลืออีก ก็จะครอบคลุมทั้งหมด