ใครมีห นี้เฮได้แล้ว พักห นี้ 6เดือน

ออ มสิน พักห นี้ 6 เดือน 1.9 ล้านราย

จากการแพ ร่ระบ าดในรอบสองนี้ ล่าสุด ธนาคารออ มสิน เร่งออ กมาตรการด่วนช่วยเหลือลู กค้าสินเชื่อของธนาคาร

จำนวนกว่า 1.9 ล้านร าย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

โ ดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ระลอ กใหม่ สามารถเข้ามาตรการพักชำระเงิ นต้น ลดการจ่ายดอ กเบี้ยเงิ นกู้ได้

ระยะเวลามาตรการ 3-6 เดือน เริ่มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

โ ดยธนาคารจะพิจารณาให้ลู กค้ าสามารถขอพักชำระเงิ นต้นไว้ก่อน

โ ดยจ่ายเฉพาะดอ กเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอ กเบี้ยบ างส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอ ยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน

“จากข้อ มูลลู กค้าของธนาคารพบว่า ในพื้นที่ 28 จังหวัดมีลู กค้ าสินเชื่ อของธนาคารจำนวนกว่า 1.9 ล้านราย

วงเงิ นสินเ ชื่อ กว่า 670,000 ล้านบ าท ซึ่งการ ระบ าดระลอ กใหม่และพื้นที่ดังกล่าว ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

คาดว่าจะมีลู กค้าจำนวนไม่น้อ ยที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบ

ธนาคารจึงได้เร่งเปิ ดให้ลู กค้าลงทะเบี ยนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่ว ยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารออ มสิน

หลังจากนั้น เจ้าหน้ าที่ธนาคารจะติ ดต่อ กลับเพื่อ ดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ ลู กค้าสินเชื่ อธนาคารออ มสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วดรวม 28 จังหวัด

สามารถลงทะเบี ยนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออ มสิน www.gsb.or.th

พร้อ มทั้งระบุข้อ มูลส่วนบุคคลและข้อ มูลการติ ดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน

เริ่มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในวันศุกร์ที่ 8 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป

โ ดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออ มสิน โ ทร.1115