รู้ไหมรั บเงิ นเร าชนะ3,500 สามารถใช้บัตรค นจนกดได้เลย

กลุ่มผู้บัตรค นจนเฮ! รับเงิ น 2 เด้ง ทั้ง เร าชนะ และเงิ นช่วยเหลือซื้อสินค้ าร้านธงฟ้า

มาดูขั้นตอนกดเงิ นสดๆ ออกจากตู้เอทีเอ็มแบงก์กรุงไทยกันว่าต้องทำยังไง จันทร์ที่ 18 มกราค ม 2564 เวลา 15.15 น.

หลายคนอาจยังงงๆ ว่าใครหรือกลุ่มไหนบ้ างที่ต้องลงทะเบี ยน หรือไ ม่ลงทะเบี ยน

เพื่อรับเงิ นเยี ยวย า เร าชนะ” วันนี้ จะมาย้ำให้ฟังแบบอีกรอบ สำหรับ 2 กลุ่มที่ไ ม่ต้องลงทะเบี ยน เร าชนะ

เพื่อรับเงิ นเยี ยวย าเดือนละ 3,500 บ าท นาน 2 เดือน คือ

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน

2.กลุ่มที่เข้าร่วม ค นละครึ่ง (ที่ยืนยันใช้สิทธิแล้ว แต่ต้องดูคุณสมบัติอีกครั้งว่าผ่านเกณฑ์รอบนี้หรือไ ม่)

ในส่วนของผู้ถือบัตรค นจน นอกจากจะได้เงิ นเยี ยวย า เร าชนะ แล้ว

ยังจะได้เงิ นช่วยเหลือค่าซื้อสินค้ าที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า อีก 500 บ าทต่อคนต่อเดือน นาน 3 เดือน

คือ เดือน ม.ค.-มี.ค.64 เท่ากับกลุ่มผู้บัตรค นจนจะได้รับเงิ น 2 เด้ง นอกเหนือจากสิทธิอื่นๆ

เช่น ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ ลดค่ าไฟ (แบบมีเงื่ อนไข) ลดค่ าน้ำประปา ฯลฯ

แต่ต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) อย่ างเป็นทางการอีกครั้งวันที่ 19 ม.ค.64

สำหรับผู้ถือบัตรค นจน อาจยังไ ม่แน่ใจ ว่าแล้วจะกดเงิ นเยี ยวย า เร าชนะ ผ่านบัตรค นจนได้ยังไงมีคำตอบให้ ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

1.กดเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย

2.เสี ยบบัตรคนจนเข้าตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย

3.ใส่รหัสผ่าน จำนวน 6 หลัก

4.เมื่อไปที่หน้ าเมนูหลักแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ถ้าตู้ไหนไ ม่มี ต้องหาตู้ใหม่ที่มี)

5.กดปุ่ม ขอดูยอดวงเงิ นเหลือเพื่อดูว่ามีเงิ นโอนเข้ามาไหม และมีเงิ นเหลือที่จะกดได้เท่าไหร่

หน้ าจอจะบอกยอดเงิ นคงเหลือที่ใช้ได้ และระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไ ม่ หากต้องการถอนเ งิน ให้กดปุ่ม ต้องการ

6.ระบบจะพากลับไปที่หน้ าเมนูหลักอีกครั้ง ให้ท่านกดปุ่ม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซ้ำ

7.กดปุ่ม ถอนเงิ น โดยใส่จำนวนเงิ นที่ท่านต้องการจะถอน และกดปุ่ม ถูกต้อง จากนั้นรอรับเงิ นสดจากตู้เอทีเอ็มได้เลย

ขอบคุณ เดลินิวส์