ชัดเจนแล้วกลุ่มที่ได้เงิ น3,500บ าท2 เดือนแน่นอน

19 มกราค ม 2564 มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการ เร าชนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการแจ กเงิ นช่วยเหลือ 3,500 บ าท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทร วงการคลังกำหนด เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บ าท

ลงทะเบี ยน โครงการ เร าชนะ

สามารถลงทะเบี ยนได้ที่ www.เร าชนะ.com

เริ่มลงทะเบี ยน

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราค ม 2564

ผู้ได้รับสิทธิ โครงการ เร าชนะ

1. ไ ม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2. ไ ม่เป็นข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงาน ลู กจ้ าง เจ้าหน้ าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรั ฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรั ฐโดยตรง

3. ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมือง ไ ม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

4. ไ ม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5. ไ ม่มีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาค ม 2562