กลุ่มเดียวเท่านั้น รับเงิ น 2เด้ง รวม10,500

เรียกว่าเป็นโครงการที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก สำหรับการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ เร าชนะ

ซึ่งมีหลายคนที่จะได้รับเงิ น 2 เด้ง รวม 10,500 บ าท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่หลายคนรอคอยเป็นอย่ างมาก

นายอาคม ซึ่งดำรงตำแหน่งรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงคลัง

ได้เผยว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงิ นบรรเทาทุ กข์ 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน จากโครงการที่มีชื่อว่า เร าชนะ

เตรียมเสนอครม. วันที่ 19 ม.ค.นี้

โดยย้ำว่าระบบการลงทะเบี ยนจะไม่มีปัญห าเหมือนกับรอบโครงการ ค นละครึ่ง แน่นอน

ผู้ที่เข้าข่ ายได้สิทธิ์ลงทะเบี ยนเงิ นเยี ยวย าเร าชนะ มี 3 กลุ่ม

กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลู กจ้ างร ายวัน และกลุ่มเกษตรกร

ใครเคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการ ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไ ม่ต้องลงทะเบี ยน

ซึ่งทำให้คนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ได้รับเงิ น 2 เด้ง หลายๆโครงการรวม 10,500 บ าท