ฮือฮา ทองล่ าสุด รีบซื้อเก็บไว้เลยก่อนแพ งกว่านี้

วันที่ 19 มกราค ม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า สมาค มทองคำ ได้เผยแพร่ร าคาทองคำเปิ ดตลาดเช้านี้

ปรับขึ้น 100 บ าท โดย ทองคำแท่ง รับซื้อ อยู่ที่ 26,150 บ าท ข ายออก 26,250 บ าท

และ ทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่ 25,681.04 บ าท ข ายออก 26,750 บ าท

ภาพจาก ร าคาทอง

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ.ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติ ดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

1. ร้ านทองต้องแสดงร าคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเห น็จ ซึ่งค่ากำเห น็จอาจจะไ ม่ได้ติ ดที่หน้ าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงง านผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน