ครม.เผยแล้ว การใช้เงิ นเร าชนะ3,500

วันที่ 19 มกราค ม 2564 มีร ายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม

เป็นประธานการประชุมคณะรั ฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนี ยบรั ฐบ าล

ได้อนุมัติมาตรการ เร าชนะ กระตุ้นเศ รษฐกิจและเยี ยวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกา รณ์รอบใ หม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่ อนไขโครงการเร าชนะ รั ฐบ าลจะแจ กเงิ น 3,500 บ าท จำนวน 2 เดือน

มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30-35 ล้านคน

โดยจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64

ล่าสุดมีการเปิ ดเผยมติจากที่ประชุม ครม.ในช่วงบ่ายโมงวันนี้

เกี่ยวกับร ายละเอียดเบื้องต้นของลักษณะการใช้จ่ ายเงิ นจากโครงการ “เร าชนะ” ระบุว่า

“รูปแบบการใช้จ่ายเงิ นจากโครงการเร าชนะ จะไ ม่สามารถเบิกงิ นสดได้

โดยต้องนำไปใช้จ่ ายผ่านระบบที่กำหนด (คาดว่าจะเป็นแอพฯ เป๋าตัง)

เพื่อใช้ชำระค่ าสินค้ า เครื่องดื่ม อาห าร และบริการต่างๆ