เผยลงขอรับเงิ นว่ างงานและกักตัว

จากกรณีแร งงาน และลู กจ้ าง มีสิทธิได้รับเงิ นทดแทนกรณีว่ างงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่ าจ้ างรายวัน

โดยจะได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้ าระวั ง หรือมีคำสั่ งปิดสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) รวมกันไ ม่เกิน 90 วัน

โดยคำว่า เห ตุสุดวิสัย ที่ให้มีการจ่ายเงิ นทดแทนได้

ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนถึงขนาดที่ทำให้ผู้ประกันตนไ ม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้ างไ ม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ขั้นตอนการขอรับเงิ นชดเชยจากประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้.

สามารถดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราค ม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับลู กจ้ าง

เข้าไปกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 (สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ www.sso.go.th)

เมื่อกรอกเสร็จ ให้นำส่งให้น ายจ้ าง ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ และเลขบัญชีธนาคาร

สำหรับนายจ้ าง มีหน้ าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่ างงานในระบบ e-Service

บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th

โดยต้องบันทึกข้อมูลลู กจ้ างตาม แบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีร าชการสั่ งปิด/กรณีกั กตัว

รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลู กจ้ าง

ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th นำส่งทาง ปณ.ตอบรับ

ไปยังสำนักงานประกันสังค มในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้ น

ขอบคุณที่มาจาก กรุงเทพธุรกิจ