ปฏิทิน เร าชนะ รู้ชัดเจน เงิ นเข้าให้ใช้ได้วันไหน

วันที่ 20 มกราค ม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า เช็ กเลย! ต ารางโอนเงิ นเยี ยวย า 7,000 บาท #เร าชนะ

#NBT2HD #ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

-กลุ่มบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ ได้วงเงิ นทุกคน ค นละ 5,400-5,600 บ าท โอนเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ทยอยโอนให้)

-กล่มค นละครึ่ง / เราเที่ ยวด้วยกัน

ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใหม่ แต่ต้องเข้าไปอัพเดทข้อมูลของตัวเองในระบบและแสดงความประสงค์ให้นำข้อมูลไปประมวลผล

ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับวงเงิ นคนละ 7,000 บาท เข้าในแอปเป๋าตัง (ทยอยโอนให้)

-กลุ่มประชาชนทั่วไป / อาชีพต่าง ๆ ต้องลงทะเบี ยนใหม่ ที่เว็บไซต์เร าชนะ วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64

และเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับวงเงิ นคนละ 7,000 บาท เข้าในแอปเป๋าตัง (ทยอยโอนให้)

#หลักเกณฑ์สำคัญ

– สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– ไ ม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ประกันสังคม)

– ไ ม่เป็นข้าร าชการ รั ฐวิสาหกิจ พนักงานร าชการ ลู กจ้ าง เจ้าห น้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรั ฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรั ฐโดยตรง

– ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมือง

– ไ ม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

– มีเงิ นได้ไ ม่เกิน 300,000 บ าท ตามระบบประเมินภาษี ปีภาษี 2562

– มีเงิ นฝากทุกบัญชีรวมไ ม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.63

โพสต์ดังกล่าว

ปฏิทินดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์