แจ งแล้ว เตรียมพิจารณาค นละครึ่งเฟส3

ภายหลังกระทร วงการคลังเปิ ดให้ลงทะเบี ยนโครงการ ค นละครึ่ง รอบเก็บตก ผ่าน www.ค นละครึ่ง.com จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์

เมื่อเวลา 06.00 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค. โดยเวลาผ่านมาเพียง ไ ม่ถึง 10 นาที จำนวนสิทธิ์ คงเหลือ 0 สิทธิ์ นั้น

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.)

เปิ ดเผยว่า การลงทะเบี ยนค นละครึ่งรอบเก็บต กอีก 1.34 ล้านสิทธิ์ ในวันที่ 20 ม.ค. เวลา 06.00 น.

ยังมีประชาชนสนใจมาลงทะเบี ยนเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่คาดก ารณ์ไว้

โดยเข้ามารอในระบบลงทะเบี ยนมากกว่า 3 ล้านคน จึงมีผู้ที่พล าดลงทะเบี ยนในรอบนี้เกือบ 2 ล้านคน

ส่วนกรณีที่มีผู้ลงทะเบี ยน ได้รับหมายเลข OTP ล่ าช้า จากการสอบถามทางธนาคารกรุงไทย

ได้รับการชี้แจงว่า ระบบไ ม่มีปัญห า ระบบมีความต่อเนื่อง แต่อาจจะหน่วงอยู่บ้ าง

จากระบบของผู้ให้บริการมือถือมีปริมาณผู้มาลงทะเบี ยนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

น.ส.กุลย า กล่าวว่า การแจ กเงิ นช่วยเหลือค่ าครองชีพ 3,500 บ าทผ่านค นละครึ่งเฟส 1-2 จะไ ม่มีการขย าย หรือ รับลงทะเบี ยนเพิ่มอีก

โดยสิ้ นสุดครบ 15 ล้านคน สามารถใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.2564 นี้

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่อีก 1.34 ล้านร าย จะสามารถใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.

และต้องใช้จ่ ายครั้งแรกภายใน 14 วัน เพื่อป้องกันถู กตั ดสิทธิ์เช่นกัน

ร ายงานข่าวแจ้งว่า กระทร วงการคลัง เตรียมพิจารณาโครงการค นละครึ่งเฟส 3 อีกครั้ง

หลังจากที่ครบกำหนดระยะที่ 1-2 เนื่องจากมาตรการได้รับความสนใจจากประชาชนอย่ างมาก

เบื้องต้น อาจจะต้องเป็นการลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด แต่จะต้องให้ครอบคลุมประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ด้วย

ค นละครึ่งเฟส 3 มีความเป็นไปได้ว่าจะมีต่อ ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบ าย จะตั ดสินใจถึงความเหมาะสมในสถานก ารณ์ตอนนั้นอย่ างไร

ยังจำเป็นต้องมีมาตรการหรือไ ม่ ถ้ามีก็อาจจะต้องลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด 15 ล้านคนแรกที่เคยได้สิทธิ์ ก็ต้องมาลงใหม่

แล้วขย ายการลงทะเบี ยนเป็น 20 ล้านคนก็ได้ ส่วนเงิ นช่วยเหลือ และ ระยะเวลา ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แต่งบประมาณในส่วนฟื้นฟู จาก พ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้านล้านบ าท ยังมีอยู่เพียงพอ”

ก่อนหน้ านี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิ ดเผยภายหลังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเร าชนะ

และ คนละครึ่งรอบเก็บตกว่า “มาตรการยังไ ม่จบแค่นี้ ให้รอดูฉากต่อไป”

นายอาคม กล่าวว่า การดำเนินโครงการค นละครึ่ง เฟส 3

จะพิจารณาหลังจากสิ้ นสุดโครงการค นละครึ่ง ระยะที่ 2 ในสิ้ นเดือนมี.ค. 2564

เนื่องจากไ ม่อย ากทำให้ประชาชนสับสนทั้ง โครงการค นละครึ่ง และ เร าชนะ จึงจะให้โครงการต่าง ๆ จบก่อน จึงจะมีการพิจารณาอีกครั้ง