ออมสิน ประก าศปิดหยุดกู้

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ “กู้สินเชื่ อฉุกเ ฉิน” เพื่อบรรเทาความเดื อนร้ อนของประชาชนในช่วงสถานก ารณ์การแพร่ CV

ให้กู้ร ายย่อยในโครงการ “สินเชื่ อพลังฐานร าก” วงเงิ น 10,000 ล้านบ าท เปิ ดให้กู้สูงสุดร ายละ 50,000 บ าท

โดยให้ลงทะเบี ยนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ประกาศว่า ขอปิดรับ การสมัครสินเชื่ อเสริมพลังฐานรากชั่ วคร าว

เนื่องจากมีผู้ขอเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้ว

ธนาคารจะยังคงพิจารณาอย่ างต่อเนื่ อง และจะเปิ ดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 23 มกราคม 2564

อย่ างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน ประกาศปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก

โดยผู้ที่เคยกู้สินเ ชื่อ เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก CV (สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน)

เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.64 เป็นต้นไป

สำหรับผู้กู้ร ายเดิมที่ต้องการกู้ใ หม่ สามารถยื่นขอสินเชื่ อเสริมพลังฐานร ากได้

โดย “ออมสิน” เปิ ดให้กู้ร ายละ 20,000 บ าท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา

ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่ างเต็มที่ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ อสำหรับผู้กู้จะต้องไ ม่เคยมีประวัติห นี้เสี ยมาก่อน

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา MyMo by GSB