ชัดแล้วเร าชนะ แต่ละกลุ่มรับเงิ นวันไหนบ้ าง

ภาครั ฐจะดำเนินการจ่ ายเงิ นให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงิ นช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยแบ่งเป็น

1.1 กลุ่มที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บ าท/เดือน จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บ าท/สัปดาห์

(หรือ 2,700 บ าท/คน/เดือน) วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บ าท

1.2 กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 แต่ไ ม่เกิน 100,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บ าท/เดือน

จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บ าท/คน/เดือน) วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บ าท

ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ ได้รับเงิ นผ่านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเลย

ได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

หรือจนกว่าจะครบวงเ งิน หรือวันที่ 5, 12, 17,19 ก.พ. 64 และ 5, 12, 19, 24 มี.ค. 64

ใช้จ่ ายได้ถึง 31 พ.ค.64

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิ ดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐได้

และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

ได้รับวงเงิ นช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ได้เงิ นเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 7,000 บ าท

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64

หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน เป๋าตัง ให้กดยืนยันสิทธิ ตั้งแต่ 18 ก.พ. 64 และจะได้รับช่วยเหลือ ง ว ด แรก 2,000 บ าททันที

ได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป

หรือจนกว่าจะครบวงเ งิน หรือจะได้รับเงิ นวันที่ 18, 25 ก.พ. 64 และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 64

ใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64

3. กลุ่มผู้ลงทะเบี ยนใหม่

ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ .com ในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 เวลา 06.00-23.00 น.

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64

หากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ได้รับวงเงิ นช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 7,000 บ าท

โดยจะเริ่มได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป (ง วดแรกได้ทบ 2 งว ด รวม 2,000 บ าท)

จนกว่าจะครบวงเ งิน หรือจะได้รับเงิ นในวันที่ 18, 25 ก.พ. 64 และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 64

ใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64

สามารถใช้วงเงิ นช่วยเหลือได้ที่

ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ

ร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง

ร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเร าชนะ

ซึ่งจะเปิ ดให้ร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่สนใจ ลงทะเบี ยนผ่าน www.เร าชนะ .com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 มี.ค.64