รีบดู บ้ านไหนไ ม่ต้องจ่ ายใช้ไฟ2เดือน

วันที่ 18 มกราค ม ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรั ฐมนตรี

เมื่อวันที่ 12 มกราค ม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 ดังนี้

ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1

-ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

-ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่ าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไ ม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ

-ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

-ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาค ม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเ งิน

1. การใช้ไฟฟ้าร ายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่ าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

2.1 ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไ ม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564

โดยสามารถตรวจสอบค่ าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่ าไฟฟ้า,

MEA Smart Life Application และ Line: MEA Connect