เฮลั่น ผู้ประกันตนมาตรา33 มีสิทธิรับ7,000ทันที

โครงการ เร าชนะ กำหนดให้เงิ นเยี ยวย าจำนวน 3,500บ าทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.64) รวม 7,000 บ าท

ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทร วงการคลังกำหนด

โดยจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน วันที่ 29 ม.ค. – 12 กุมภาพันธ์ 2564

และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 อย่ างไรก็ตาม

ได้มีกระเเสดราม่า เสี ยงจากเหล่าผู้ประกันตนมาตรา33 ไ ม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ

อดได้รับเงิ นเยี ยวย าดังกล่าว ซึ่งจะมีเพียงผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ได้รับสิทธิที่เงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือจากโครงการเร าชนะ

ทั้งนี้ได้มีข้อกำหนดของผู้ที่จะมีสิทธิโครงการ เร าชนะ ดังต่อไปนี้

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไ ม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไ ม่เป็นข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงาน ลู กจ้ าง เจ้าหน้ าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรั ฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรั ฐโดยตรง

4. ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมือง ไ ม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

5. ไ ม่เป็นผู้มีเงิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บ าทในปีภาษี 2562

6.ไ ม่มีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล่าสุดเกี่ยวกับข้อสงสั ยของประชาชน ทาง นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยว่า ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังค ม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ

ถ้าร ายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เเละในส่วนของ ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะเเบบอัตโนมัติอยู่เเล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบี ยนใหม่

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานร ายได้ต่อปี ดังนี้

1. กลุ่มที่มี รายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาทต่อปีp

2. กลุ่มที่มีร ายได้เกินกว่า 3 หมื่น บ าท แต่ไ ม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเ งินช่วยเหลือจากภาครั ฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจาก เร าชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่

ไ ม่ต้องลงทะเบี ยน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเงิ นให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน แบ่งเป็น

กลุ่มที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี ที่ได้เงิ นอยู่แล้ว 800 บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นเพิ่มอีก 675 บ าทต่อสัปดาห์

หรือ 2,700 บ าท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงิ นทั้งโครงการ 5,400 บ าท

สำหรับกลุ่มที่มีร ายได้เกินกว่า 3 หมื่น บ าท แต่ไ ม่เกิน 1 แสนบ าท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงิ นเพิ่มอีก 700 บ าทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บ าท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงิ นทั้งโครงการ 5,600 บ าท

ทั้งนี้ทางระบบจะได้รับโอนเงิ นครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ก่อนที่จะโอนเงิ นให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเ งิน 5,400 บ าท หรือ 5,600 บ าท