คนละครึ่ง ส่งข้อความลงไ ม่สำเร็จ ทั้งๆที่ลงได้แล้ว

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 ที่ผ่านมา จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ ซึ่งจะจ่ ายเงิ นเยี ยวย า คนละ 3,500 บ าท

ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แต่ต่อมาก็เกิ ดปัญห าเมื่อ ค นละครึ่ง ส่งข้อความ ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ

ล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทร วงการคลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน

เศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง กล่าวว่า สาเห ตุที่ประชาชนได้รับข้อความดังกล่าว

เนื่องมาจากสิทธิ์สุดท้ ายของโครงการค นละครึ่งที่เหลืออยู่

มีประชาชนกดลงทะเบี ยนสำเร็จเข้ามาพร้อมกันกว่า 2 แสนคน

เมื่อเรียงลำดับผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ ายไปแล้ว ส่วนที่เหลือจึงถูกตั ดสิทธิ

อย่ างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ลงทะเบี ยนสำเร็จ และได้รับข้อความยืนยันการใช้สิทธิ์ได้เช่นกัน

ระบุว่า ท่านได้รับสิทธิ์ โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 25/01/2021 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ไ ม่สามารถลงทะเบี ยนได้ เนื่องจากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้ว

ที่มา siamnews