ขั้นตอนกดรับสิทธิ์เร าชนะ

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

ได้แถลงข่าวมาตรการเยี ยวย าผลกระทบการแพร่กระจา ยของ CV ระล อกใ หม่กับมาตรการเร าชนะ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย าในโครงการเร าชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1.ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ ค นละครึ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ เร าเที่ ยวด้วยกัน

3.กลุ่มที่ไ ม่เคยได้รับสิทธิ (ไ ม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

โดยล่าสุดทางด้าน นางสาวกุลย า ตันติเจมิท โฆษกกระทร วงการคลัง

ได้ให้สัมภ าษณ์เกี่ยวเรื่องการกดรับและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่เคยได้เข้าร่วมโครงการ ค นละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน

ว่าจะได้รับสิทธิ์ต่อในโครงการเร าชนะ ด้วยหรือไ ม่และจะทำการตรวจสอบได้อย่ างไร

กดรับสิทธิเข้าร่ วมตรงไหน มีรายละเอียดดังนี้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีเป๋าตังอยู่แล้ว

หรือ กลุ่มที่เคยร่วมโครงการ ค นละครึ่ง และเร าเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์

1.กลุ่มที่เคยเข้าร่วมค นละครึ่ง และ เร าเที่ยวด้วยกันจะเข้าไปเช็ กสิ ทธิ์ในเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ว่ามีสิทธิ์ หรือ ไ ม่มีสิทธิ์ ผ่านตามเกณฑ์หรือไ ม่

(ค นที่เคยได้ค นละครึ่ง-เร าเที่ยวด้วยกัน จะไ ม่ได้เร าชนะทุกคน อยู่ที่การคัดกรองสิทธิ์)

หากผ่านเกณฑ์หลังตรวจสอบสิทธิ์ กดรับสิทธิ์ตามขั้นตอน ดังนี้

1.จะมีแบนเนอร์เด้งขึ้นมาในแอปเป๋าตังค์ ว่าท่านได้รับสิทธิ์โครงการเร าชนะ ท่านจะเข้าร่วมหรือไ ม่

2.หากกดเข้าร่วมวงเ งินก็จะเข้ามาในแอปเป๋าตัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์

โดยการจ่ายเงิ นเป็นร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 พันบ าท ไปจนครบ 7 พันบ าท ภายใน 2 เดือน ไ ม่ต้องไปลงทะเบี ยนอะไรใ หม่

3.จะมีข้อมูลถามเพิ่มเติมถึงที่อยู่ปัจจุบัน ให้กรอกข้อมูล

4.ไ ม่สามารถกดเงิ นสดมาใช้ได้ สแกนจ่ายเหมือนค นละครึ่ง

ทั้งนี้เว็ บไซต์เร าชนะ www.เร าชนะ.com จะพร้อมให้ประชาชนลงทะเบี ยนได้ในวันที่ 29 มกราคมนี้

ที่มา siamstreet