เพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตรจาก 600เป็น800

เว็ บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทร วงแร งงาน

ปรับเพิ่มการจ่าย เงิ นสงเคร าะห์บุตร จาก 600 บ าท เป็น 800 บ าท/เดือน

มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ระบุร ายละเอียดดังนี้

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเค ราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรหนึ่งและมาตรา 35

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รั ฐมนตรีกระทร วงแร งงานออกกฎกระทร วงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทร วงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิ กความในข้อ 4 แห่งกฎกระทร วงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเค ราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเค ราะห์บุตรให้เหมาจ่ ายเป็นเงิ นในอัตราแปดร้อยบ าทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน

นอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแร งงาน

เกี่ยวกับกรณีการเพิ่มเงิ นสงเค ราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บ าท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา และ สำนักงานประกันสังค ม