เกษตรกรชาวสวนย างยังไ ม่ได้เงิ นประกันร ายได้

เพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐบ าล

ได้โพสต์ข้อความคลายข้อสงสัยแก่เกษตรชาวสวนย างบ างส่วน

ที่ยังไ ม่ได้รับเงิ นประกันร ายได้ย างพา รา งว ด 1 และ 2 อาจมีสาเ หตุดังนี้

1. เกษตรกรชาวสวนย าง ปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพราะกลั วธนาคารหักหนี้ ขอให้ไปเปิ ดบัญชีเพื่อรับเงิ นส่วนต่าง ไ ม่มีการหักหนี้

2. ผู้มีสิทธิรับเงิ นเสี ยชีวิ ต ต้องแจ้งการย างแห่งประเท ศไทย เพื่อเงิ นจะได้เข้าบัญชีทาย าท

3. ชื่อบัญชีธนาคาร กับที่แจ้งกับการย างแห่งประเท ศไทยไ ม่ตรงกัน มีที่เปลี่ยนชื่อนามสกุล

4. เนื้อที่ในทะเบี ยนเกษตรกรชาวสวนย างไ ม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งปลูกย าง

รองโฆษกรั ฐบ าล ได้แนะนำให้เกษตรกรชาวสวนย าง ตรวจสอบว่าตนเองเข้าข่ายกรณีที่กล่าวมาหรือไ ม่

จากนั้นให้ติ ดต่อการย างแห่งประเท ศไทย (กยท.) หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โพสต์ดังกล่าว