ทนไ ม่ไหว หลังประชาชนขอ7,000เป็นเงิ นสด

กลายเป็นประเด็นดราม่า ภายหลังที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ

จ่ายเงิ นเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ ระล อกใ หม่ แต่ไ ม่จ่ ายเงิ นสด

โอนเข้าบัญชีเหมือนปกติ จนทำให้เกิ ดการวิพ ากษ์วิจ ารณ์จากประชาชนเป็นจำนวนมาก

รั ฐบ าลอย ากให้ประชาชนที่เดื อดร้อนจริง ได้วางแผนการใช้เ งิน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

ไ ม่ไปใช้จ่ ายในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟื อย หรือว่าสิ่งที่ไ ม่เป็นประโยชน์ต่อสุ ขภ าพของตัวเอง

จึงกำหนดว่าเร าจะจ่ ายให้ครั้งละ 1,000 ทุกสัปดาห์ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

กล่าวถึงเหตุผลในการจ่ายเงิ นเยี ยวย า ผ่านแอปฯ เป๋าตังในการแถลงข่าว ณ กระทร วงการคลัง

โครงการเร าชนะ เป็นโครงการช่วยเหลือลดภาระค่ าคร องชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานก ารณ์การแพร่ระล อกใ หม่

โดยจะสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงิ นไ ม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 2 เดือน ม.ค.-ก.พ.64 วงเงิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบ าท

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากเยี ยวย าประชาชนแล้ว เงิ นจำนวนดังกล่าวรั ฐบ าลได้หวังให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

และค่ าใช้จ่ ายสำหรับการเดินทาง ก่อให้เกิ ดการหมุนเวี ยนในระบบเศร ษฐกิจไปในคราวเดียวกัน เรียกว่า ได้ประโยชน์อย่ างคุ้มค่ า

ใครอย ากมีสิทธิ ต้องยอมให้ตรวจบัญชี

สำหรับเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งจากร ายได้ ระบบประกันสังค ม และความช่วยเหลือที่ได้รับจากรั ฐไปแล้ว

โดยจะยังครอบคลุมในประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอยู่ เช่น อาชีพอิสระ ห าบเร่ แผงล อย รับจ้ าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

1. สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไ ม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3. ไ ม่เป็นข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงาน ลู กจ้ าง เจ้าหน้ าที่ ของหน่วยงานรั ฐ และรั ฐวิสาหกิจ

4. ไ ม่เป็นข้าร าชการการเมือง

5. ไ ม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

6. ไ ม่เป็นผู้ที่มีร ายได้เกิน 300,000 บ าท ต่อปี ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

7. ไ ม่มีเงิ นฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

ทั้งนี้ จะมีการคัดกรอง และตรวจสอบผ่านข้อมูลของกลุ่มที่รั ฐมีฐานข้อมูลแล้ว เป็นอันดับแรก

คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน) และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

โดยกลุ่มนี้จะต้องยินยอมให้รั ฐตรวจสอบเงิ นร ายได้ และบัญชีธนาคารขณะที่ผู้ที่ไ ม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ

ผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ.64 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

ในครั้งนี้จะใช้แพลตฟอร์มของรั ฐบ าลที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด

โดยกลุ่มที่ไ ม่มีแพลตฟอร์มจะใช้วิธีการลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ เร าชนะ คำกล่าวจาก รมว.คลัง

โอน-จ่ายผ่านแอป ใช้เงิ นสดไ ม่ได้

เพราะจุดประสงค์ของ เร าชนะ คือการลดภาระค่ าคร องชีพให้แก่ประชาชน

รั ฐจึงเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงิ นช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ ายได้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 64

โดยรูปแบบการจ่ ายเงิ นร ายสัปดาห์ เพื่อให้เกิ ดการกระจายการใช้จ่ ายในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยมีรูปแบบการจ่ายเงิน 3 ช่องทาง คือ

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

โดยจำนวน 7,000 บ าท ดังกล่าว หมายถึงการรวมเงิ นที่ได้จากบัตรสวั สดิการในร ายเดือนอยู่แล้วด้วย คือ

1.1 กลุ่มที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บ าท/เดือน จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บ าท/คน/เดือน)

วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บ าท (บวกเงิ นร ายเดือน 2 เดือน 1,600 บ าท)

1.2 กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 แต่ไ ม่เกิน 100,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บ าท/เดือน

จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บ าท/คน/เดือน)

วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บ าท (บวกวงเงิ นรายเดือน 1,400 บ าท)

โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 จนกว่าจะครบวงเ งิน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง (คนที่ใช้ ค นละครึ่ง และ เร าเที่ยวด้วยกัน)

ซึ่งยินยอมให้ตรวจคุณสมบัติด้านร ายได้ และบัญชีธนาคาร ซึ่งผ่านการคัดกรองแล้ว รั ฐจะจ่ ายเงิ นผ่านระบบ g-Wallet

ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ ในทุกๆสัปดาห์ ตามวงเงิ นโครงการ 7,000 บ าท ต่อคน

(หรือจนถึงสิ้ นเดือนพฤษภาค ม 2564) จะเริ่มได้รับเงิ นทุก ๆ

วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเ งิน

3. กลุ่มผู้ที่ไ ม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล นอกเหนือจากกลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

หลังจากลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์www.เร าชนะ.comและผ่านการคัดกรองแล้ว

ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ g-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง ก่อน

จึงจะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ (รายละเอียดการใช้จ่ายแบบเดียวกันกลุ่มที่ 2)

ทั้งนี้ สามารถใช้วงเงิ นช่วยเหลือได้ที่

(1) ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ

(2) ร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง และ

(3) ร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เร าชนะ