เดือนกุมภาพันธ์เงิ นเข้า5วันร วด

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดื อนร้ อนของประชาชน

ที่จัดมาอย่ างต่อเนื่องอย่ างบัตรค นจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่ถือบัตรค นจน

หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐมีเฮแน่นอน เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

อาจจะได้ลุ้นรับเงิ นเข้าบัญชีสูงสุดถึง 4,300บ าท

เนื่องจากทางคณะรั ฐมนตรี ลงมติเห็นชอบที่จะเยี ยวย าประชาชนผ่านมาตรการเร าชนะ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรค นจนก็จะได้รับเงิ นในส่วนนี้ด้วย

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ล่าสุดได้เผยปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ ใช้รูดซื้อสินค้ าได้ 5 วันเลยทีเดียว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพิ่ม 700/800

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เพิ่ม 700/675

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เพิ่ม 700/675

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพิ่ม 700/675

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เพิ่ม 700/675

สรุปเดือนกุมภาพันธ์ รับไป 3,500 บ าท