เผยประกันสังค มมาตรา33 จ่อได้ชดเชยถึงค นละ5,000

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เผยว่า ในตอนนี้

ทางกระทร วงการคลังและกระทร วงแร งงาน ได้เริ่มมีการหารือแล้ว เกี่ยวกับการเยี ยวย า ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังค มมาตรา 33

โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณารายละเอียดและเคาะวงเงิ นกันอยู่

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ ายเ งิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เร าชนะ ที่จ่ ายเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน

โดยการจ่ ายเยี ยวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังค ม ที่จะนำมาประยุกต์กับการจ่ ายเงิ นของกระทร วงการคลัง ส่วนเรื่องการแจ กเงิ นสดนั้น ตอนนี้ยังไ ม่ทราบ

ก่อนหน้ านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน เผยว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังค มมีทั้งหมดประมาณ 11 ล้านคน

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านคน โดยเบื้องต้นคาดว่า อาจจะเยี ยวย าแต่ละคนด้วยเงิ นคนละ 4,000-5,000 บ าท

ทยอยจ่ ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทร วงแร งง านก่อนหน้ านี้

เช่น อาจจะลดการส่งเงิ นประกันสังค ม ซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

สัญช าติไทย, ไ ม่มีร ายได้เกิน 3 แสนบ าทต่อปี และมีเงิ นฝากไ ม่เกิน 5 แสนบ าท รวมทุกบัญชี

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ ายเ งิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เร าชนะ ที่จ่ ายเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน

โดยการจ่ ายเยี ยวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังค มอาจจะเยี ยวย าแต่ละคนด้วยเงิ นคนละ 4,000-5,000 บ าท

ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท