ลงไ ม่สำเร็จทำตามนี้

การลงทะเบี ยนโครงการ เร าชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.64

จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบี ยนแล้วกว่า 8.05 ล้านคน

ประชาชนที่ลงทะเบี ยนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www เร าชนะ.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 ซึ่งหลังจากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ าเพื่อเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน

และใช้วงเงิ นสิทธิในโครงการเร าชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ได้รับแจ้งเตือนว่าลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ สามารถลงทะเบี ยนใ หม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS

แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 ก.พ. 64 หากผู้ใดสนใจเข้าร่ วม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเร าชนะได้จนถึง 31 มี.ค.64

ทั้งนี้ ในจุดที่ผู้ลงทะเบี ยนมักกรอกข้อมูลส่วนตัวผิ ดใช้เช็ คดังนี้

ไ ม่ต้องใส่คำนำหน้ าชื่อ

ตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง

กรอกเลขบัตรประชาชนไ ม่ครบ 13 หลัก

ไ ม่ควรใส่ขีดคั่นระหว่างตัวเลข

ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องเฉพาะปีเ กิด แต่ไ ม่ใส่ปี พ.ศ.